Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży między podmiotami

Hipernet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego HIPERNET, dostępnego pod adresem: https://hipernet.com.pl, stanowią ogólne warunki sprzedaży w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego oraz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

Użyte w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:

„Sprzedawca” – spółkę Hipernet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000153187, NIP: 5242394620, REGON: 017312901

„Kupujący” – kontrahenta przedsiębiorcę w rozumieniu art. 43 ¹k.c., nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹Kodeksu Cywilnego, dokonującego od Sprzedającego zakupów produktów, znajdujących się aktualnie w ofercie handlowej sklepu internetowego.

„Strony” – Sprzedawcę i Kupującego

„OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży

„Produkt” – produkty objęte ofertą handlową sklepu internetowego.

Warunki umów sprzedaży są określone w pisemnych ustaleniach stron, w szczególności  w Potwierdzeniu Zamówienia w formie elektronicznej oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku rozbieżności, pisemne Potwierdzenie Zamówienia mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów i usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupujący wyraża również zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej sklepu HIPERNET oraz w katalogach, cennikach i prospektach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

HIPERNET zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie handlowej zamieszczonej na stronie internetowej. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej sklepu HIPERNET nie jest jednoznaczne z dostępnością produktu.

Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem Konta internetowego utworzonego na stronie internetowej sklepu HIPERNET.

Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy podany na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”, z podaniem ilości towaru i innych parametrów towaru zgodnych z informacjami zawartymi w ofercie handlowej, w tym sposobu odbioru towaru, możliwe jest także złożenie zamówienia za pośrednictwem faksu podanego na stronie internetowej w zakładce „Kontakt” z uwzględnieniem warunków wskazanych powyżej.

Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca sprawdza dostępność produktów i przesyła Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie.1 dni   od momentu złożenia zamówienia.

Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta po otrzymaniu przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.

Po otrzymaniu przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w § 6 powyżej, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, dokonać przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego :

Bank

W braku stosownej przedpłaty Sprzedawca w ciągu 48 godzin po upływie terminu do dokonania przedpłaty, anuluje zamówienie Kupującego.

Przez zapłatę ceny Strony rozumieją uznanie kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Sprzedawca może udzielić Kupującemu kredytu kupieckiego.

Celem ubiegania się o udzielenie kredytu kupieckiego Kupujący zobowiązany jest przedstawić Sprzedawcy bilans za rok poprzedzający rok złożenia zamówienia oraz rachunek zysków i strat za ostatni kwartał wraz z bilansem za ten kwartał, co nie wyklucza możliwości żądania innych dokumentów wskazanych przez Sprzedawcę.

Kupujący wraz z dokumentami przedstawionymi w ust. 2 powyżej zobowiązany jest przedstawić Sprzedawcy kwotę kredytu kupieckiego, o jaką się ubiega.

Strony w odrębnym porozumieniu w formie pisemnej ustalą warunki kredytu kupieckiego.

Sprzedawca może powstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu całkowitej zapłaty ceny przez Kupującego, w przypadku gdy Kupujący korzysta z kredytu kupieckiego, w sytuacji gdy stwierdzi, że sytuacja majątkowa Kupującego uzasadnia wątpliwość, że zapłata ceny nastąpi terminowo. W powyższych przypadkach, działanie HIPERNET nie stanowi opóźnienia w wykonaniu umowy.

Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedpłaty od Kupującego. Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo potwierdzany w informacji przesłanej przez Sprzedającego do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem.

Pomimo przesłania Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo odmowy wykonania umowy, w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy wykonanie nie jest możliwe. Wówczas Sprzedawca w terminie 10 dni od daty powzięcia wiedzy o okolicznościach uniemożliwiających mu wykonanie umowy, poinformuje o tym Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie, celem uzgodnienia dodatkowego terminu realizacji zamówienia. W razie gdyby realizacja zamówienia w nowym terminie nie doszła do skutku, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość uiszczonej w przedpłacie ceny. W takiej sytuacji nie przysługują Kupującemu żadne roszczenia, za wyjątkiem roszczenia o zwrot uiszczonej ceny.

Kupujący zobowiązuje się odebrać zamówiony towar osobiście w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji Kupującemu o której mowa w § 9, z magazynu HIPERNET pod adresem ul. Przysuska 7. w 26-411 Rusinów w godzinach 8-16.

Jeżeli Strony nie umówiły się, że Towar zostanie odebrany przez Kupującego osobiście, towar zostanie dostarczony na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedawcę. W razie braku wskazania przez Kupującego adresu dostawy, Towar zostanie dostarczony na adres siedziby Kupującego.

Kupujący ponosi koszty transportu, które każdorazowo dolicza się do ceny nabycia.

Dostawa jest realizowana w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania informacji Kupującemu o której mowa w § 9.

Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego własność towaru oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

W przypadku dokonywania przewozu towaru, wydanie towaru Kupującemu następuje z chwilą przekazania go przewoźnikowi; z tą też chwilą na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Kupujący zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dokonać rozładunku towaru.

W przypadku nieuprawnionego braku odbioru towaru przez Kupującego z magazynu HIPERNET, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Kupującego z dniem następującym po umówionym terminie wydania Towaru.

W każdym przypadku nieuprawnionego braku odbioru Towaru (zarówno z magazynu jak i z rąk kuriera) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy wynagrodzenia za magazynowanie towaru w kwocie (np. 0,09 %) wartości netto nieodebranego towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze; wynagrodzenie płatne jest z dołu, na koniec danego miesiąca, a do wyżej wskazanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT.

Kupujący korzystający z kredytu kupieckiego staje się właścicielem nabywanych towarów  w momencie całkowitej zapłaty ceny za ten towar.

Sprzedawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jest upoważniony do wystawiania faktur.

Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez swojego podpisu.

Cena wskazana każdorazowo na fakturze jest ceną netto.

Parametry i opisy widniejących w Sklepie Internetowym towarów są orientacyjne, w konsekwencji Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia Towaru o innych parametrach, niż te podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Sprzedawca zastrzega, że Towar zakupiony nie podlega zwrotowi. Strony wyłączają uprawnienia wynikające z rękojmi za wady rzeczy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niedotrzymania terminu dostawy oraz na skutek dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą tylko za szkodę wyrządzoną umyślnie. W razie powstania odpowiedzialności odszkodowawczej HIPERNET, jest on zobowiązany do pokrycia rzeczywistej straty poniesionej przez Kupującego.

Właściwym dla rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą a Kupującym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego HIPERNET możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.Stacja komputerowa Kupującego powinna być wyposażona w jedną z poniższych przeglądarek: (przykładowo)

– Internet Explorer 8.0 lub nowszy,

– Mozilla Firefox 14 lub nowsza,

– Opera 12.0 lub nowsza,

– Google Chrome 22.0 lub nowszy

Zalecana rozdzielczość 1024x 768 pikseli.

Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji swego konta w Sklepie Internetowym, w szczególności swej nazwy, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adres wskazany na potwierdzeniu zamówienia uważane będą za skuteczne.

Nie wiążą ogólne warunki, jakimi posługuje się Kupujący, w zakresie w jakim pozostają w sprzeczności z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.