RODO

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, które weszła w życie w dniu 25 maja 2018 r.,

Hipernet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  regulując zasady współpracy z klientami przesyła i publikuje na stronie www Państwu klauzulę informacyjną. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hipernet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem siedziby, a także w drodze e- mailowej: help@hipernet.com.pl lub telefonicznej: 730828277

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie przede wszystkim w celu realizacji umowy, w tym do:

  • obsługi umowy, świadczenia wynikających z niej usług i obsługi ewentualnych reklamacji;
  • przetwarzania danych dla celów transportowych, podatkowych i rachunkowych;
  • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się może także w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się może także wtedy, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (np. dochodzenie roszczeń, weryfikacja kontrahentów w rejestrach publicznych, kontakt z kontrahentami

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator, jest:

  • wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów oraz otrzymanych zamówień
  • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych i rozliczeniowych

Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Państwa następujących danych osobowych: imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach, PESEL, dane kontaktowe, stanowisko zajmowane w organizacji, numer rachunku bankowego.

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania.

Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
  • archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości i ustawa – przez okres wskazany w odpowiednich przepisach – co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.

Posiadacie Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych i do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane; do sprostowania danych osobowych (np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (np. gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub gdy cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych lub zgłoszony będzie sprzeciw wobec przetwarzania danych) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Ponadto posiadacie Państwo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania; do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (dotyczy określonego celu, np. marketingu).

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator udostępnia Państwa dane osobowe partnerom biznesowym, którzy świadczą dla Administratora usługi – m.in. finansowe, prawne lub księgowe, archiwizacyjne. Odbiorcami mogą być też podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych i aplikacji, a także firmy kurierskie, transportowe itp.

Administrator może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym na ich uprawnione żądanie.

Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Z poważaniem               

Hipernet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa